Listen in English:

Listen in Albanian:


Downloads:


How did this story make you feel?

Please choose one

This is how other readers felt

Plus 2932 others

Share this story:

Internet safety:

www.thinkuknow.co.uk


Share your work

The Eagle and the King

The Eagle and the King
Find out more
about the contributors

 The Eagle and the King

An Albanian Story by Anonymous


Once there was a boy who used to go hunting in the mountains with his bow and arrow. One day, the boy spent all afternoon hunting in the mountains, but there were no animals to be found and he soon grew worried that there would be no food on his table that night.

All of a sudden, the boy heard a sound from high above. When he looked up he saw a mighty eagle crossing the skies at great speed. The eagle was carrying a snake in its long claws and the boy watched as the mighty bird flew towards its nest built high up the mountain, right near the peak where the boy had never been before.

He watched closely as the eagle dropped the snake into its nest before flying away once more in search of new prey.

The young boy decided to climb up the mountain and take a closer look. When he finally reached the nest he found a baby eagle next to the dead snake. He remembered his father telling him that baby eagles were called eaglets, and the young boy was pleased to see such a creature up close.

The snake attacking the baby eagleAll of a sudden, the snake stirred in the nest and the boy realised that it was not dead at all. The venomous snake raised its head and was about to strike at the eaglet, but the boy was fast with his bow and arrow. He pulled back the bow, aimed at the snake, and killed it before it had a chance to bite the eaglet.

Because he had saved its life, the young boy decided that the eaglet now belonged to him. He gently lifted the bird from the nest and climbed back down the mountain and headed for home.

When the boy was almost home, he heard a whooshing sound from above. When he looked up he saw the mighty eagle circling in the skies. ‘Why do you take my child from me?’ asked the eagle.

‘Because I saved your child from the snake that you did not kill.’

The mighty eagle circled in the skies, flapping its wings in anger and desperation. Finally she said, ‘Give me back my child and I will give you the gift of my sharp eyes and the strength of my mighty wings.’

The boy agreed because he could see that such an ally would be of great help.

From that day forwards, the boy and the mighty eagle were inseparable. The eagle would fly high up in the skies and tell the boy where to find the best prey. The boy grew into a man and became known as the best hunter of them all, brave and strong and never afraid to do battle with his enemies. Because of his skill and strength, the people of the land decided to make him a king and called him Shqipe, which means eagle.

Shqipe was a mighty king and protected his lands and his people from all enemies. If you look at an Albanian flag today you can see a picture of this eagle so you will always remember the brave king and his friend the eagle.

The Eagle and the King
Find out more
about the contributors

 The Eagle and the King

An Albanian Story by Anonymous


Na ishte njëherë një djalë që shkonte për gjueti maleve me hark dhe me shigjeta. Një ditë, djali brodhi gjithë pasditen duke gjuajtur maleve, por nuk gjeti asnjë kafshë dhe filloi të shqetësohej se nuk do të kishte gjë për të  ngrënë në darkë.

Papritur, djali dëgjoi një klithmë nga lart. Kur hodhi vështrimin lart, ai pa një shqiponjë të fuqishme që fluturonte në qiell me shpejtësi të madhe. Shqiponja mbante me kthetrat e saj të gjata një gjarpër dhe djali pa se zogu i fuqishëm fluturoi drejt folesë së tij lart në mal, shumë afër majës së tij, aty ku djali nuk kishte qenë kurrë më parë.

Ai pa me vëmendje se si shqiponja lëshoi gjarprin në fole, dhe fluturoi sërish për të kërkuar një pre tjetër.

Djaloshi vendosi të ngjitej në mal të shihte më nga afër. Kur më në fund arriti te foleja, ai gjeti një zog të vogël shqiponje pranë gjarprit të ngordhur. Ai u kujtua se i ati i kishte folur për zogjtë e shqiponjës, dhe djaloshit iu bë qejfi që shihte një krijesë të tillë nga afër.

Papritur, gjarpri lëvizi në fole dhe djaloshi e kuptoi se ai nuk ishte aspak i ngordhur. Gjarpri helmues ngriti kokën dhe ishte gati duke pickuar zogun e shqiponjës, por djaloshi ishte i shpejtë me harkun e tij. Ai tërhoqi harkun, mori shenjë gjarprin dhe e vrau përpara se ai të pickonte zogun e shqiponjës.

Meqë i kishte shpëtuar jetën, djaloshi vendosi që tani zogu i shqiponjës i përkiste atij. Ai e ngriti butë zogun nga foleja, zbriti malin dhe u nis për në shtëpi.

Kur djaloshi ishte shumë pranë shtëpisë, dëgjoi një zhurmë fishkëllyese nga lart. Kur ngriti kokën lart, pa shqiponjën e fuqishme që rrotullohej në qiell. “Pse ma more fëmijën?” e pyeti shqiponja.

“Sepse e shpëtova nga gjarpri që ti nuk e vrave”.

Shqiponja e fuqishme fluturoi rrotull në qiell, duke tundur krahët e zemëruar dhe e dëshpëruar. Në fund, i tha “Më kthe fëmijën dhe unë do të jap dhuntinë e syve të mi të mprehtë dhe krahëve të mi të fuqishëm.”

Djali ra dakord sepse e pa që një aleat i tillë do të ishte shumë i dobishëm.

Që nga ajo ditë, djali dhe shqiponja e fuqishme u bënë të pandashëm. Shqiponja fluturonte lart në qiell dhe i tregonte djalit se ku ndodhej preja më e mirë. Djali u rrit e u bë burrë, dhe u bë i njohur si gjuetari më i mirë nga të gjithë, trim dhe i fuqishëm dhe kurrë nuk i trembej syri nga armiqtë. Kështu, prej aftësive dhe fuqisë së tij, njerëzit e atij vendi vendosën ta bëjnë mbret dhe e quajtën Shqipe.

Ai u bë një mbret i fuqishëm dhe mbrojti vendin dhe popullin e tij nga armiqtë. Nëse vështron flamurin shqiptar sot, do të shohësh një figurë shqiponje, dhe do të kujtosh gjithmonë mbretin trim dhe miken e tij, shqiponjën.

Na ishte njëherë një djalë që shkonte për gjueti maleve me hark dhe me shigjeta. Një ditë, djali brodhi gjithë pasditen duke gjuajtur maleve, por nuk gjeti asnjë kafshë dhe filloi të shqetësohej se nuk do të kishte gjë për të  ngrënë në darkë.

Papritur, djali dëgjoi një klithmë nga lart. Kur hodhi vështrimin lart, ai pa një shqiponjë të fuqishme që fluturonte në qiell me shpejtësi të madhe. Shqiponja mbante me kthetrat e saj të gjata një gjarpër dhe djali pa se zogu i fuqishëm fluturoi drejt folesë së tij lart në mal, shumë afër majës së tij, aty ku djali nuk kishte qenë kurrë më parë.

Ai pa me vëmendje se si shqiponja lëshoi gjarprin në fole, dhe fluturoi sërish për të kërkuar një pre tjetër.

Djaloshi vendosi të ngjitej në mal të shihte më nga afër. Kur më në fund arriti te foleja, ai gjeti një zog të vogël shqiponje pranë gjarprit të ngordhur. Ai u kujtua se i ati i kishte folur për zogjtë e shqiponjës, dhe djaloshit iu bë qejfi që shihte një krijesë të tillë nga afër.

Papritur, gjarpri lëvizi në fole dhe djaloshi e kuptoi se ai nuk ishte aspak i ngordhur. Gjarpri helmues ngriti kokën dhe ishte gati duke pickuar zogun e shqiponjës, por djaloshi ishte i shpejtë me harkun e tij. Ai tërhoqi harkun, mori shenjë gjarprin dhe e vrau përpara se ai të pickonte zogun e shqiponjës.

Meqë i kishte shpëtuar jetën, djaloshi vendosi që tani zogu i shqiponjës i përkiste atij. Ai e ngriti ngadalë zogun nga foleja, zbriti malin dhe u nis për në shtëpi.

Kur djaloshi ishte shumë pranë shtëpisë, dëgjoi një zhurmë fishkëllyese nga lart. Kur ngriti kokën, pa shqiponjën e fuqishme që rrotullohej në qiell. “Pse ma more fëmijën?” e pyeti shqiponja.

“Sepse e shpëtova nga gjarpri që ti nuk e vrave”.

Shqiponja e fuqishme fluturoi rrotull në qiell, duke tundur krahët e zemëruar dhe e dëshpëruar. Në fund, i tha “Më kthe fëmijën dhe unë do të jap dhuntinë e syve të mi të mprehtë dhe krahëve të mi të fuqishëm.”

Djali ra dakord sepse e pa që një aleat i tillë do të ishte shumë i dobishëm.

Që nga ajo ditë, djali dhe shqiponja e fuqishme u bënë të pandashëm. Shqiponja fluturonte lart në qiell dhe i tregonte djalit se ku ndodhej preja më e mirë. Djali u rrit e u bë burrë, dhe u bë i njohur si gjuetari më i mirë nga të gjithë, trim dhe i fuqishëm dhe kurrë nuk i trembej syri nga armiqtë. Kështu, prej aftësive dhe fuqisë së tij, njerëzit e atij vendi vendosën ta bëjnë mbret dhe e quajtën Shqipe.

Ai u bë një mbret i fuqishëm dhe mbrojti vendin dhe popullin e tij nga armiqtë. Nëse vështron flamurin shqiptar sot, do të shohësh një figurë shqiponje, dhe do të kujtosh gjithmonë mbretin trim dhe miken e tij, shqiponjën.

 

Other Albanian Stories

The Fool, the Sheep and the End of the World

The Fool, the Sheep and the End of the World

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Nasreddin Hodja is the name of the wise fool in so many Turkish tales, and tales beyond Turkey through the Middle East and North Africa and far into the Balkans, into Russia, as far as India and China...

Enjoy this story in: English Albanian

Half Rooster

Half Rooster

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Once upon a time, there was an old man and an old woman. And all they had in the world was one cat and one rooster...

Enjoy this story in: English Albanian

Hard Times (A True Story)

Hard Times (A True Story)

Language: English/Albanian  Origin: Kosovo

I was very young when the war started so I do not remember everything about it. I just remember that it was very scary...

Enjoy this story in: English Albanian

The Three Brothers

The Three Brothers

Language: English/Albanian  Origin: Albania

There was once a poor man who died and left his wife and son alone. The boy was named Kordha, and as time passed he grew to be big and strong. The mother and son were happy together but they were very poor. One day, Kordha asked his mother, ‘Is there nothing that my father left me to remember him by?’

 

Enjoy this story in: English Albanian

View All

Your World

Please send us stories, pictures, poems and responses. We’ll display your work in our World Stories Gallery. Enter our national writing and art competitions. Win certificates and prizes.